top of page
Okmány

Okmány- és iratgyűjtemény

 

A Postamúzeum okmány- és iratgyűjteménye gyűjti elsősorban a magyar posta, távbeszélő és műsorszórás történetére vonatkozó történeti becsű vagy forrásértékű, továbbá szemléltetésre alkalmas okmányokat, iratokat, valamint a posta, távbeszélő és műsorszórás történetében kiemelkedő szerepet játszó történeti személyek feljegyzéseit, kéziratait, levelezését, okmányait.


Ez a gyűjtemény olyan iratokat tartalmaz, amelyek előállítási módjukat tekintve egyedi jellegűek és alkalmasak arra, hogy dokumentálják, illetve demonstrálják a posta, távbeszélő és műsorszórás alakulását, fejlődését, műszaki, közgazdasági, szervezeti fejlődésének egy-egy jelenségét, a tudományos kutatás, a szakképzés és a dolgozók szakmai vagy társadalmi tevékenységének valamelyik jellemző mozzanatát.

Utazólevél, 1837 Készítés éve 1837

Értéklevél

Értéklevél viaszpecséttel lezárva

Postamesterség adományozásáról szóló díszes oklevél, 1845 Készítés éve 1845

Óralevél és főrovatlap, 1872 Készítés éve 1872

Útlevél, 1800 Készítés éve 1800

Műszaki

Műszaki rajz és műszaki dokumentációs gyűjtemény

 

A Postamúzeum tulajdonába kerülő posta-, távközlés- és műsorszórás-történeti műszaki rajzok és a velük összefüggő dokumentációs anyagok, valamint a műszaki leírások, műszaki kezelési leírások, gyári albumok és egyéb más műszaki tájékoztató anyagok találhatóak meg ebben a gyűjteményben. A gyűjtés elsősorban a hazai műszaki fejlődésre vonatkozó alkotásokra, továbbá a kiemelkedő műszaki alkotómérnökök által készített tervrajzokra, vázlatokra és rajzokra, ezek másolataira terjed ki. A kortörténetileg értékelhető rajzok körébe tartoznak a szakoktatási intézmények és tanintézetek növendékei által készített egyes tanulmányi rajzok és diplomatervek is.

A pécsi 2. sz. m. kir. postaház terve, 1918

Az „Óbudai” Postaház épületének tervpályázata

Búsfy Korlát által tervezett levélszekrényürítő, 1882

Delizsánsz

Mozgópostakocsi

Térkép

Történeti térképgyűjtemény

 

A Postamúzeum elsősorban azokat a térképeket és kartográfiai termékeket gyűjti, amelyek posta-, távközlés- és műsorszórás-történeti szempontból értékelhető adatot tartalmaznak. A gyűjtés kiterjed a bármilyen korban, bármilyen technikával készült posta-, távbeszélő- és műsorszórás-történeti információt tartalmazó térképekre, geodéziai felvételekre, kartográfiai eszközökkel és módszerekkel rögzített tervekre, tekintet nélkül arra, hogy azok megvalósultak-e, továbbá a domborművű térképekre és földgömbökre, valamint a posta, távbeszélő- és műsorszórás-történet szempontjából jelentős, más gyűjteményekben őrzött ritka darabok bármilyen technikával készült másolataira is.

A magyar korona országai távbeszélő hálózatának részletes térképe. Zágrábi Igazgatóság.

Magyar- és Erdély- Országi Posta ’s vontató-járások Földképe, 1836

Mozgóposta-hálózat dunántúli részlete

Postarum seu Veredariorum Stationes per Germaniam et Provincias adiacentes, 1714

Regni Hungariae

Kép- és ábrázolás

Kép- és ábrázolásgyűjtemény

 

A posta-, távközlés- és műsorszórás-történet bármely ága szempontjából történeti becsű, dokumentáló jellegű, nem műszaki rajz formájában megjelent ábrázolásokat, képeket, szobrokat előállításuk technikájára való tekintet nélkül a postatörténeti kép- és ábrázolás-gyűjteményben helyezzük el. A gyűjtés kiterjed létesítményekre, azok építésére, eljárásokra, munkaeszközökre, járművekre, munkafolyamatokra, eseményekre, találmányokra, technológiákra, továbbá a posta-, a távbeszélő- és a műsorszóró-szolgálat kiemelkedő személyiségeinek ábrázolására.


A gyűjteményben való elhelyezésnek nem feltétele az ábrázolás művészi értéke, műalkotás jellege. A muzeális értéket az ábrázolás témájának történeti vagy informatív becse határozza meg. E szempontból közömbös, hogy a kérdéses ábrázolás festmény, metszet, fénykép vagy egyéb technikájú, esetleg levelezőlap vagy nyomat.

Józsa Lajos jubileumi emlékalbuma, 1901

Ifj. Vastagh György Távkábel Budapest–Bécs, szoborcsoport, 1926

Kapros Kósa Edit Honfoglalás kori lovas futárok, 1993

Kegyes József Szendei László postamester portréja, 1892

Molnár C. Pál Postatörténeti freskóterv, részlet, 1955

Trischler Ferenc Hírközlési emlékmű Balatonszemesen, 2004

Trischler Ferenc Puskás Tivadar, 2006

Aprónyomtatvány

Postaszolgálati és aprónyomtatvány-gyűjtemény

 

A Postaszolgálati és aprónyomtatvány-gyűjteménybe a posta-, távbeszélő- és műsorszórás-szolgálati vagy egyéb postatörténeti információt hordozó nyomtatványok tartoznak. Az aprónyomtatvány fogalmi körébe tartozik minden olyan sokszorosított vagy nyomdatechnikai eljárással készült, szöveget, esetleg ábrát is tartalmazó és kiadvány, amely jellegénél fogva nem könyv. Terjedelme általában az egy nyomdai ívet nem haladja meg, s nem tartalmaz tudományos vagy szakmai célú tanulmányt. Ide tartoznak a különféle postakezelési űrlapok, feladóvevények, szállítólevelek, táviratlapok, ragjegyek, ragszámok, szolgálati nyomtatványok, szabályzatok, körlevelek, díjszabások, stb. A közönségtájékoztató propaganda és reklámcéllal készült kiadványok is – mint például plakát, szórólap, prospektus, tájékoztató füzet, stb. – is ebben a gyűjteményben találhatók meg.

1948-ig a kis értékű csomagküldemények jelzésére használt kezelési címke.

A Postamúzeum időszaki kiállításának plakátja, 1981

A Postás Szimfonikus Zenekar plakátja, 1972

A csomag burkolatára ragasztott, a küldemény soron kívüli továbbítását két nyelven is jelző postakezelési címke.

Az 1937-ben forgalomba bocsátott, a Fővárosi Nyomdában készített LX sorozatjelű dísztáviratlapok 1. oldala. 1937

Az irányítószám-rendszer bevezetését reklámozó plakát. 1973

Dísztáviratlap 1933 Az 1933. április 24-én forgalomba bocsátott, Sinkó K. grafikus által tervezett, ifj. Kellner Ernő nyomdájában készített dísztáviratlap.

Postai szállítólevél, 1920-40-es évek Értékbenyomással készült, ún. díjjegyes, a nemzetközi csomagforgalom lebonyolítására rendszeresített nyomtatvány.

Ragjegy, 1960-as évek Enyvezett hátú postakezelési címke, mellyel a vámköteles küldeményeket a vámkezelést központilag végző Budapest 70. sz. postahivatalba irányították.

Ragjegy, 1960-70-es-es évek A szabvány méretet meghaladó csomagküldeményeket jelölő, kétnyelvű kezelési címke.

Ragjegy, 2000 A nemzetközi forgalomban 2000-ig használt, enyvezett hátú kezelési cimke, mellyel azt jelölték, hogy a csomagban küldött termék árát a címzett a kézbesítés után fogja kifizetni.

Tűzveszélyes tartalom jelzésére használt kétnyelvű, a csomag burkolatára ragasztott címke.

Óvatos rakodást igénylő küldeményeket jelölő, enyvezett hátú kezelési címke.

Hangemlék-, multimédia-gyűjtemény

 

A múzeum gyűjti a postai, a távközlési és a műsorszórási dolgozók és az intézményeikkel kapcsolatos más személyek visszaemlékezéseinek hangfelvételeit, jelentős személyiségekkel folytatott beszélgetések hangszalagjait, a postával, a postai szolgálattal kapcsolatos kürtjelek, zeneművek, dalok hangfelvételeit hangszalagon, hanglemezen, CD-n vagy bármilyen más hanghordozó anyagon. A gyűjtemény gyűjtőköre az utóbbi években kiterjedt a nemcsak hangfelvételeket tartalmazó, hanem esetenként hangot, képet, mozgóképet, animációt is tartalmazó multimédiás hordozókra.

Hangemék

100 éves a Magyar Posta Dalok a postáról a Postás Szimfónikus Zenekar és a Ritmus együttes közreműködésével

Levelemmel üzenem… Dalok a postáról a Postás Szimfónikus Zenekar és a Ritmus együttes közreműködésével

Mozgó

Mozgó- és videofilm-gyűjtemény

 

A múzeum gyűjti a szakmatörténeti vonatkozású eseményekről, kiemelkedő személyekről, műszaki berendezésekről, technológiai folyamatokról készült mozgófilmeket és videofelvételeket. A gyűjtés kiterjed az oktató-, ismeretterjesztő, propaganda- és játékfilmekre, valamint ezek részleteire tekintet nélkül a hordozó szélességére, hosszára, fajtájára, néma vagy hangos voltára.

Levelek Rákosihoz dokumentumfilm, 2006, 37 perc Készítette: EPS film, forgatókönyvíró és rendező: Móczán Péter, operatőr: Sibalin György, közreműködik: Szikszai Rémusz Meg lehet-e jobban ismerni egy korszakot, annak valódi arcát, mint azt legjobban visszatükröző kordokumentumokból, esetünkben a mindenható hatalom megtestesítőjéhez, Rákosi Mátyáshoz íródott levelekből?

Ki viszi levelem? ismeretterjesztő film, 2008, 35 perc Krónika Alkotóközösség és Filmalapítvány, forgatókönyvíró és rendező: Moldoványi Judit, operatőr: Lakatos Iván, vágó: Buda János A film a magyar posta történetének néhány érdekes mozzanatát mutatja be. A népvándorlás korának pusztáitól napjaink hírközlési eszközeiig foglalkozik a posta szerepével a hírszolgálatban.

Postamúzeum – Az év múzeuma, 2002 ismeretterjesztő film, 2003, 30 perc Készítette: Novomédia Bt.

Fejezetek a magyar tudomány-, technika- és kultúrtörténetből – CD-ROM az Álmok álmodói – világraszóló magyarok című kiállítás alapján 2003 Kiadó: Millenáris Kht, készítette: Ars Wonderland Stúdió Kft. A CD-ROM nem egyszerűen a kiállítási katalógus digitális formája, annál sokrétűbb, bővebb anyagot tartalmaz. A lemez mintegy 600 kiemelkedő tudományos, technikai vagy kulturális eredményt elért személy életét mutatja be.

Tematikus

Tematikus gyűjtemények

 

A Postamúzeumban egy meghatározott tárgykörre vonatkozó egységet képező, múzeumi kutatómunkával vagy más módon összegyűjtött anyagot, továbbá az átadó, illetve a gyűjtő személyére tekintettel összetartozó anyagot, esetleg valamely személyre, munkára vonatkozó és a Postamúzeumba már gyűjtemény-együttesként kerülő anyagot külön gyűjteményként, tematikus anyagként kezeljük. Ilyen gyűjtemény származhat hagyatékból, a múzeum által céltudatosan folytatott tematikus gyűjtésből, esetleg másolatgyűjtésekből is.

A budapesti magyar királyi állami távbeszélőhálózat bérleti vállalata, részvény-társaság alapszabályai, 1890

Emléklap, 1899 Follért Károly posta- és távírdavezérigazgató (1909-1918) részére kiállított, egyedi készítésű oklevél.

Hindy Kálmán viaszpecsét lenyomat gyűjte 124 íven 2191 db postahivatali viaszpecsét-lenyomat. Restaurálva 2008-ban.

Levél a Földmívelés- ipar- és kereskedelemügyi magyar királyi Minisztériumtól, 1872

M. kir. Postavezérigazgatóság utasítása, 1938

Postakönyv, 1911 Nagyvárosi kézbesítők által a közönségnek az év végi időszakban ajándékozott kis, füzetszerű nyomtatvány, melyben a díjszabás mellett újévi jókívánságok, versek, esetenként rajzok kaptak helyet.

Tábori levelezőlap, 1917 Alkalomszerűen berendezett első világháborús tábori postahivatalt ábrázoló képes levelezőlap.

Tábori postai levelezőlap, 1914 Magyar nyelvű, a Magyar kir. Posta által a hadba vonult katonák levelezésére rendszeresített levelezőlap.

Tábori postai levelezőlap, 1918 Kétnyelvű, a nemzetközi forgalom számára rendszeresített első világháborús tábori postai levelezőlap.

bottom of page